ul. Droga Rybacka 55

84-104 Jastrzębia Góra

woj. pomorskie

e-mail: elm@onet.pl

konto Bank Millenium:

91 1160 2202 0000 0005 5919 6988

Kamieniczka ELM
Kamieniczka Lokalizacja Ceny Regulamin Rezerwacja FAQ Wypoczynkowa Osada Menu

- Kamieniczka ELM -
pokoje gościnne, wczasy, wakacje, wypoczynek nad morzem.


REGULAMIN POBYTU

Re­gu­la­min ni­niej­szy okre­śla przed­miot świad­cze­nia usług, za­sa­dy prze­by­wa­nia na te­re­nie obiek­tu, a tak­że za­sa­dy od­po­wie­dzial­no­ści za nie­prze­strze­ga­nie tych za­sad oraz za wy­rzą­dzo­ne szko­dy.

Re­gu­la­min sta­no­wi in­te­gral­ną część umo­wy, do za­war­cia któ­rej do­cho­dzi po­przez do­ko­na­nie re­zer­wa­cji i/al­bo do­ko­na­nie płat­no­ści za po­byt w obiek­cie. Do­ko­nu­jąc re­zer­wa­cji Gość po­twier­dza, że za­po­znał się z tre­ścią Re­gu­la­mi­nu i ak­cep­tu­je wa­run­ki w nim za­war­te.

Wszyst­kie oso­by prze­by­wa­ją­ce na te­re­nie obiek­tu obo­wią­za­ne są prze­strze­gać po­sta­no­wień ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu, prze­pi­sów BHP i prze­ciw­po­ża­ro­wych.

Wła­ści­ciel obiek­tu nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za szko­dy bę­dą­ce wy­ni­kiem nie­prze­strze­ga­nia przez Go­ści, za­war­tych w Re­gu­la­mi­nie za­sad oraz za­rzą­dzeń.


 1. Gość po­wi­nien do­ko­nać mel­dun­ku w dniu przy­by­cia do obiek­tu. W celu po­twier­dze­nia toż­sa­mo­ści Gość po­wi­nien o­ka­zać do­ku­ment z fotografią.
 2. Wła­ści­ciel obiek­tu nie udzie­la oso­bom po­stron­nym żad­nych in­for­ma­cji do­ty­czą­cych da­nych oso­bo­wych i ter­mi­nu po­by­tu Go­ścia i in­nych Go­ści za­mel­do­wa­nych w obiek­cie.
 3. Na­leż­ność za ca­ły uzgod­nio­ny po­byt po­bie­ra­na jest go­tów­ką w dniu przy­jaz­du.
 4. Do­by po­by­tu w obiek­cie roz­po­czy­na­ją się o go­dzi­nie 15:00 w dniu przy­jaz­du i trwa­ją do go­dzi­ny 10:00 w dniu wy­jaz­du.
 5. Wjazd i par­ko­wa­nie po­jaz­dów do­zwo­lo­ne jest wy­łącz­nie dla Go­ści za­mel­do­wa­nych w obiek­cie, w miej­scach wy­zna­czo­nych do te­go ce­lu. Par­king jest bez­płat­ny, nie­strze­żo­ny i nie­do­zo­ro­wa­ny. Wła­ści­ciel obiek­tu nie po­no­si żad­nej od­po­wie­dzial­no­ści za po­zo­sta­wio­ne po­jaz­dy ani znaj­du­ją­ce się w nich mie­nie. Dla każ­de­go wy­naj­mo­wa­ne­go po­ko­ju prze­zna­czo­ne jest jed­no miej­sce par­kin­go­we.
 6. Gość mo­że ko­rzy­stać z po­ko­ju wy­łącz­nie w ce­lach miesz­ka­nio­wych i nie mo­że prze­ka­zy­wać go żad­nej in­nej oso­bie, na­wet je­śli nie upły­nął okres po­by­tu, za któ­ry Gość za­pła­cił.
 7. Osoby niezameldowane mogą przebywać w obiekcie, po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem.
 8. Przez ca­ły czas po­by­tu w obiek­cie, dzie­ci po­ni­żej 13 lat mu­szą znaj­do­wać się pod sta­łą opie­ką i nad­zo­rem osób do­ro­słych. Za za­cho­wa­nie dzie­ci oraz ewen­tu­al­ne spo­wo­do­wa­ne przez nie szko­dy, od­po­wia­da­ją opie­ku­no­wie praw­ni dzie­ci.
 9. Na te­re­nie obiek­tu obo­wią­zu­ją ogól­ne za­sa­dy po­rząd­ku i spo­ko­ju pu­blicz­ne­go. Ci­sza noc­na trwa od go­dzi­ny 22:00 do 7:00.
 10. Na te­re­nie obiek­tu, szcze­gól­nie w wy­naj­mo­wa­nych po­ko­jach, zgod­nie z usta­wą z dnia 8 kwiet­nia 2010 ro­ku o zmia­nie usta­wy o och­ro­nie zdro­wia przed na­stęp­stwa­mi uży­wa­nia ty­to­niu i wy­ro­bów ty­to­nio­wych oraz usta­wy o Pań­stwo­wej In­spek­cji Sa­ni­tar­nej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obo­wią­zu­je cał­ko­wi­ty za­kaz pa­le­nia pa­pie­ro­sów i wy­ro­bów ty­to­nio­wych.
 11. Zła­ma­nie za­ka­zu pa­le­nia pa­pie­ro­sów i wy­ro­bów ty­to­nio­wych w po­ko­ju jest rów­no­znacz­ne z wy­ra­że­niem przez naj­mu­ją­ce­go po­kój go­ścia zgo­dy na po­kry­cie kosz­tów de­aro­ma­ty­za­cji po­ko­ju.
 12. W obiek­cie za­bro­nio­ne jest za­kłó­ca­nie spo­ko­ju po­przez np. wy­ko­ny­wa­nie lub od­twa­rza­nie gło­śnej mu­zy­ki, jak rów­nież wszel­kie in­ne za­cho­wa­nia za­kłó­ca­ją­ce spo­koj­ny po­byt po­zo­sta­łych Go­ści.
 13. Za­bro­nio­ne jest wpro­wa­dza­nie i prze­trzy­my­wa­nie na te­re­nie obiek­tu ja­kich­kol­wiek zwie­rząt.
 14. Gość po­no­si peł­ną od­po­wie­dzial­ność ma­te­rial­ną za po­wsta­łe z je­go wi­ny lub z wi­ny osób go od­wie­dza­ją­cych uszko­dze­nia lub znisz­cze­nia przed­mio­tów/urzą­dzeń znaj­du­ją­cych się na te­re­nie obiek­tu.
 15. Ze wzglę­du na bez­pie­czeń­stwo po­ża­ro­we za­bro­nio­ne jest uży­wa­nie w po­ko­jach i in­nych po­miesz­cze­niach grza­łek i in­nych urzą­dzeń elek­trycz­nych, nie sta­no­wią­cych wy­po­sa­że­nia tych po­miesz­czeń. Po­wyż­sze nie do­ty­czy ła­do­wa­rek i za­si­la­czy urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych. Za­bro­nio­ne jest rów­nież uży­wa­nie w po­ko­jach i in­nych po­miesz­cze­niach otwar­te­go ognia w ja­kiej­kol­wiek po­sta­ci.
 16. Każ­do­ra­zo­wo opusz­cza­jąc po­kój, Gość po­wi­nien spraw­dzić za­mknię­cie drzwi i u­pew­nić się, że są zam­knię­te.
 17. Wła­ści­ciel obiek­tu nie po­no­si żad­nej od­po­wie­dzial­no­ści za utra­tę, uszko­dze­nie lub znisz­cze­nie rze­czy wnie­sio­nych na te­ren obiek­tu przez Go­ścia lub oso­bę go od­wie­dza­ją­cą. Wła­ści­ciel obiek­tu nie po­no­si rów­nież od­po­wie­dzial­no­ści za utra­tę pie­nię­dzy, pa­pie­rów war­to­ścio­wych, kosz­tow­no­ści lub in­nych przed­mio­tów, rów­nież po­sia­da­ją­cych war­tość na­uko­wą lub ar­ty­stycz­ną.
 18. W przy­pad­ku od­wo­ła­nia przez Go­ścia re­zer­wa­cji lub skró­ce­nia po­by­tu, uisz­czo­ny za­da­tek ani opła­ta nie pod­le­ga­ją zwro­to­wi.
 19. Przed­mio­ty oso­bi­ste­go użyt­ku po­zo­sta­wio­ne w po­ko­ju przez wy­jeż­dża­ją­ce­go Go­ścia bę­dą ode­sła­ne na je­go koszt, na ad­res przez nie­go wska­za­ny. W przy­pad­ku nie otrzy­ma­nia ta­kiej dys­po­zy­cji obiekt prze­cho­wa te przed­mio­ty przez 6 mie­się­cy, a na­stęp­nie prze­ka­że je na ce­le cha­ry­ta­tyw­ne.
 20. Obiekt świad­czy usłu­gi zgod­nie za swo­ją ka­te­go­rią. W przy­pad­ku za­strze­żeń i re­kla­ma­cji do­ty­czą­cych ja­ko­ści usług, Gość pro­szo­ny jest o zgło­sze­nie ich nie póź­niej niż do­bę od mo­men­tu mel­dun­ku. Re­kla­ma­cje skła­da­ne w ter­mi­nie póź­niej­szym nie bę­dą roz­pa­try­wa­ne.
 21. Usłu­go­daw­ca nie od­po­wia­da za nie­do­god­no­ści spo­wo­do­wa­ne przez przy­czy­ny od nie­go nie­za­leż­ne, np. prze­rwy w do­sta­wie prą­du, wo­dy, za­kłó­ceń w od­bio­rze pro­gra­mu TV, in­ter­ne­tu i sy­gna­łu sie­ci ko­mór­ko­wych.
 22. Re­gu­la­min obiek­tu po­da­je się do wia­do­mo­ści po­przez za­miesz­cze­nie na stro­nie in­ter­ne­to­wej obiek­tu oraz ta­bli­cy ogło­szeń w obiek­cie.
 23. Oso­by na­ru­sza­ją­ce za­sa­dy ni­niej­sze­go Re­gu­la­mi­nu zo­bo­wią­za­ne bę­dą do opusz­cze­nia ośrod­ka bez zwro­tu kosz­tów.
 24. Do­ko­nu­jąc re­zer­wa­cji Gość ni­niej­szym wy­ra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie je­go da­nych oso­bo­wych dla po­trzeb re­ali­za­cji je­go re­zer­wa­cji i po­by­tu w obiek­cie, zgod­nie z Usta­wą o Ochro­nie Da­nych Oso­bo­wych z dnia 10 ma­ja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 100.)