• Kamieniczka ELM
 • Kamieniczka ELM
 • Kamieniczka ELM
 • Kamieniczka ELM
 • Kamieniczka ELM
Kamieniczka ELM
ul. Droga Rybacka 55
84-104 Jastrzębia Góra
woj. pomorskie
Kamieniczka ELM
Kamieniczka ELM
Kamieniczka ELM
elm@onet.pl
504 366 600
23 1140 2004 0000 3102 2516 4836
Kamieniczka ELM

- Kamieniczka ELM - pokoje gościnne, wczasy, wakacje, wypoczynek nad morzem.

REGULAMIN POBYTU

Regulamin niniejszy określa przedmiot świadczenia usług, zasady przebywania na terenie obiektu, a także zasady odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tych zasad oraz za wyrządzone szkody.

Regulamin stanowi integralną część umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i/albo dokonanie płatności za pobyt w obiekcie. Dokonując rezerwacji Gość potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte.

Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu obowiązane są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w Regulaminie zasad oraz zarządzeń.

 1. Gość powinien dokonać meldunku w dniu przybycia do obiektu. W celu potwierdzenia tożsamości Gość powinien okazać dokument z fotografią.
 2. Właściciel obiektu nie udziela osobom postronnym żadnych informacji dotyczących danych osobowych i terminu pobytu Gościa i innych Gości zameldowanych w obiekcie.
 3. Należność za cały uzgodniony pobyt pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu.
 4. Doby pobytu w obiekcie rozpoczynają się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i trwają do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.
 5. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie dla Gości zameldowanych w obiekcie, w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony i niedozorowany. Właściciel obiektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. Dla każdego wynajmowanego pokoju przeznaczone jest jedno miejsce parkingowe.
 6. Gość może korzystać z pokoju wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może przekazywać go żadnej innej osobie, nawet jeśli nie upłynął okres pobytu, za który Gość zapłacił.
 7. WAŻNE! Ze względu na epidemię koronawirusa COVID-19, dozwolone jest przebywanie w obiekcie jedynie osób zakwaterowanych. Przebywanie na terenie obiektu osób nie­za­kwa­te­ro­wa­nych jest zabronione.
 8. Przez cały czas pobytu w obiekcie dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, oraz ewentualne spowodowane przez nie szkody, odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 9. Na terenie obiektu obowiązują ogólne zasady porządku i spokoju publicznego. Cisza nocna trwa od godziny 22:00 do 7:00.
 10. Na terenie obiektu, szczególnie w wynajmowanych pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
 11. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju.
 12. W obiekcie zabronione jest zakłócanie spokoju poprzez np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki, jak również wszelkie inne zachowania zakłócające spokojny pobyt pozostałych Gości.
 13. Zabronione jest wprowadzanie i przetrzymywanie na terenie obiektu jakichkolwiek zwierząt.
 14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałe z jego winy lub z winy osób go odwiedzających uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów/urządzeń znajdujących się na terenie obiektu.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń elektronicznych. Zabronione jest również używanie w pokojach i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 16. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
 17. Właściciel obiektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu przez Gościa lub osobę go odwiedzającą. Właściciel obiektu nie ponosi również odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną.
 18. W przypadku odwołania przez Gościa rezerwacji lub skrócenia pobytu, uiszczony zadatek ani opłata nie podlegają zwrotowi.
 19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez 6 miesięcy, a następnie przekaże je na cele charytatywne.
 20. Obiekt świadczy usługi zgodnie za swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń i reklamacji dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 21. Usługodawca nie odpowiada za niedogodności spowodowane przez przyczyny od niego niezależne, np. przerwy w dostawie prądu, wody, zakłóceń w odbiorze programu TV, internetu i sygnału sieci komórkowych.
 22. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej obiektu oraz tablicy ogłoszeń w obiekcie.
 23. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.
 24. Dokonując rezerwacji Gość niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb realizacji jego rezerwacji i pobytu w obiekcie, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 100.)

Pokój nr 3 (2 os.)

Jastrzębia Góra

Pokój nr 3 (2 os.)

Jastrzębia Góra

Pokój nr 3 (2 os.)

Jastrzębia Góra

KAMIENICZKA ELMDTEZK 1999 - 2021
Domki Wypoczynkowa Osada 2015 - 2021

Wakacje, wczasy, wypoczynek - Jastrzębia Góra - kamieniczka nad morzem, apartament, kwatery, pokoje do wynajęcia, noclegi w Jastrzębiej Górze.
Zapraszamy nad morze od kwietnia do końca września.