ul. Droga Rybacka 55

84-104 Jastrzębia Góra

woj. pomorskie

e-mail: elm@onet.pl

konto Bank Millenium:

91 1160 2202 0000 0005 5919 6988

Kamieniczka ELM
Kamieniczka Lokalizacja Ceny Regulamin Rezerwacja FAQ Wypoczynkowa Osada Menu

- Kamieniczka ELM -
pokoje gościnne, wczasy, wakacje, wypoczynek nad morzem.


FAQ

Wy­ży­wie­nie: W ce­nę nie jest wli­czo­ne wy­ży­wie­nie. Wy­ży­wie­nie na­le­ży or­ga­ni­zo­wać we włas­nym za­kre­sie. W po­bli­żu znaj­du­ją się li­czne re­stau­ra­cje i ba­ry, w któ­rych mo­żna zjeść o­biad, o­raz skle­py spo­żyw­cze (Po­lo Market - 250 m), w któ­rych mo­żna do­ko­nać za­ku­pów spożywczych.

Par­king - Ważne! Nie­du­ży, bez­płat­ny par­king przy bu­dyn­ku, do­stę­pny jest tyl­ko pod wa­run­kiem do­kład­ne­go par­ko­wa­nia sa­mo­cho­du w środ­ku wy­zna­czo­nych pa­sów. Źle za­par­ko­wa­ny sa­mo­chód spo­wo­du­je nie­moż­li­wość par­ko­wa­nia innych sa­mo­cho­dów, a ilość miejsc par­kin­go­wych jest o­gra­ni­czo­na do ilości po­koi. Nie­sto­so­wa­nie się do tej za­sa­dy spo­wo­du­je brak moż­li­woś­ci par­ko­wa­nia.

Do­ba ho­te­lo­wa: roz­po­czy­na się o go­dzi­nie 15.00 w dniu przy­jaz­du i kończy się o go­dzi­nie 10:00 w dniu wy­jaz­du.

Do­staw­ka: czy­li u­miesz­cze­nie w po­ko­ju do­dat­ko­we­go łóż­ka dla do­dat­ko­wej o­so­by. Koszt - 50% nor­mal­nej staw­ki za o­so­bę, za do­bę.

O­pła­ty za dzie­ci: Je­że­li śpią na do­staw­ce, lub z ro­dzi­ca­mi - 50% zniżki za o­so­bę za dobę, w in­nym wy­pa­dku - staw­ka jak za o­so­bę do­ro­słą.

Zwie­rzę­ta: Przy­kro nam, nie przyj­mu­je­my zwie­rząt.

Za­da­tek: W cią­gu 3 dni od te­le­fo­nicz­ne­go, lub mai­lo­we­go po­twier­dze­nia re­zer­wa­cji, na­le­ży wpła­cić 30% za­dat­ku (nie mniej jed­nak, niż koszt jed­nej do­by, w przy­pad­ku re­zer­wa­cji po­ni­żej 4 dni) prze­le­wem ban­ko­wym na nu­mer kon­ta po­da­ny w na­głów­ku o­raz na str­onie "Re­zer­wa­cja". Po­zo­sta­łą część na­leż­no­ści na­le­ży za­pła­cić na miej­scu, w dniu przy­jaz­du.

Faktury: Na ży­cze­nie Go­ścia wy­sta­wia­my fak­tu­rę. Nie jes­teś­my płat­ni­ka­mi po­dat­ku VAT!

Ban­ko­mat: Naj­bliż­szy ban­ko­mat jest u­sy­tu­o­wa­ny przy zej­ściu na pla­żę nr 23, ok. 50 m od pen­sjo­na­tu. W se­zo­nie let­nim, w Ja­strzę­biej Gó­rze jest kil­ka ban­ko­ma­tów.