ul. Droga Rybacka 55

84-104 Jastrzębia Góra

woj. pomorskie

e-mail: elm@onet.pl

konto Bank Millenium:

91 1160 2202 0000 0005 5919 6988

Kamieniczka ELM
Kamieniczka Lokalizacja Ceny Regulamin Rezerwacja FAQ Wypoczynkowa Osada Menu

- Kamieniczka ELM -
pokoje gościnne, wczasy, wakacje, wypoczynek nad morzem.


elm@onet.pl

Ka­mie­ni­czka ELM po­ło­żo­na jest 100 me­trów od pla­ży i kli­fo­we­go wy­brze­ża oraz nad­mors­kie­go la­su, ze ścież­ką spa­ce­row­ą wzdłuż kli­fu, 200m od o­be­li­sku o­zna­cza­ją­ce­go naj­bar­dziej wy­su­nię­ty na pół­noc punkt w Pol­sce, 200m od Po­lo­Mar­ke­tu, a tak­że bli­sko in­nych skle­pów i cen­trum roz­ryw­kowego Ja­strzę­biej Góry.

W ka­mie­nicz­ce znaj­du­je się 8 po­koi dwu- i trzy­oso­bo­wych oraz apar­ta­ment z a­ne­ksem ku­chen­nym. Po­ko­je roz­miesz­czo­ne są na trzech piętrach.

W każ­dym po­ko­ju jest ła­zien­ka z ka­bi­ną prysz­ni­co­wą, TV LED, lo­dów­ka, ku­chen­ka mi­kro­fa­lo­wa, czaj­nik bez­prze­wo­do­wy, ta­le­rze i sztuć­ce, po­ściel i koc.

W bu­dyn­ku jest bez­płat­ny, bez­prze­wo­do­wy do­stęp do in­ter­netu.

Ważne! Nie­du­ży, bez­płat­ny par­king przy bu­dyn­ku, do­stę­pny jest tyl­ko pod wa­run­kiem do­kład­ne­go par­ko­wa­nia sa­mo­cho­du w środ­ku wy­zna­czo­nych pa­sów. Źle za­par­ko­wa­ny sa­mo­chód spo­wo­du­je nie­moż­li­wość par­ko­wa­nia innych sa­mo­cho­dów, a ilość miejsc par­kin­go­wych jest o­gra­ni­czo­na do ilości po­koi. Nie­sto­so­wa­nie się do tej za­sa­dy spo­wo­du­je brak moż­li­woś­ci par­ko­wa­nia i ko­nie­czność par­ko­wa­nia na płat­nych miej­skich par­kin­gach.


Po­ko­je mo­żna obej­rzeć na stronach w Ga­le­rii pokoi, a aktu­al­ne ce­ny po­da­ne są na stro­nie Ceny.


Przy do­ko­ny­wa­niu re­zer­wa­cji pro­si­my o do­kład­ne prze­my­śle­nie da­ty i cza­su po­by­tu. W przy­pad­ku re­zyg­na­cji z przy­jaz­du w za­re­zer­wo­wa­nym ter­mi­nie lub skró­ce­nia po­by­tu, wpła­co­na kwo­ta nie jest zwra­ca­na.


W budynku obowiązuje zakaz palenia!